Vagyonjogi per

Házassági vagyonjogi perek

A hatályos Családjogi könyv alapján a házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik, így az életközösségük idejére továbbra is a házasfelek szerzeményei elsősorban a közös vagyont gyarapítják, így a házasság megszűnésekor a közös vagyon fele-fele arányban kerül megosztásra közöttük.

Vagyonmegosztásra mind a házasság felbontásakor, vagy azt követően, mind a házassági életközösség fennállása alatt is sor kerülhet, akár bíróság által, akár a felek által kötött szerződés formájában.

1. Házastársi közös vagyon megosztása a házassági életközösség fennállása alatt

  • A házassági életközösség fennállása alatt a házastársak az egymás közötti vagyoni viszonyaikat - a házassági életközösség tartamára, illetőleg házasságuk felbontása esetére - szerződéssel rendezhetik.
  • A vagyonközösséget a házassági életközösség fennállása alatt a bíróság fontos okból bármelyik házastárs kérelmére megszüntetheti. A kérelemben meg kell jelölni azt az okot, amely miatt a vagyonközösség megszüntetését kérik (pl. a másik házastárs közös vagyont érintő negatív, károsító vagyonjogi rendelkezése). A bíróság ebben az esetben a jövőre nézve szünteti meg a vagyonközösséget, azonban a közös vagyon megosztásáról csak kifejezetten az erre irányuló kérelem esetén rendelkezik, azaz az eljárás főszabály szerint a vagyonközösség megszüntetésére irányul, és nem az addig keletkezett vagyoni igények rendezésére, azonban kifejezett kérelem esetén ebben a kérdésben is dönt a bíróság.
    A házassági vagyonközösség a bíróság végzésének jogerőre emelkedésének napján szűnik meg, így az azt követően a házasfelek külön vagyona lesz minden általuk szerzett aktív és passzív vagyon, továbbá a házastársaknak megszűnik a harmadik személyekkel szemben fennálló, az egymás ügyleteiért való korlátozott felelőssége, és az ügyletkötésben részt nem vevő házastárs hozzájárulásának a vélelmezése.

2. Házastársi közös vagyon megosztása a házassági életközösség megszűnését követően

A házassági életközösség megszűnésekor a vagyonközösség is véget ér, és bármelyik házastárs igényelheti a közös vagyon megosztását. Ennek során a házassági életközösség megszakadásakor meglévő vagyontárgyaknak a felek közötti megosztását lehet kérni, illetőleg e körben igényelni lehet a közös vagyonból a különvagyonra, a különvagyonból a közös vagyonra és az egyik házastárs különvagyonából a másik házastárs különvagyonára történő ráfordítások és a másik vagyonból teljesített tartozások megtérítését is. A közös életvitel körében elhasznált vagy felélt különvagyon megtérítésének kivételesen van helye. Ingatlan jelentős és tartós értéknövekedését eredményező ráfordítás ellenében a megtérítésre jogosult házastárs az ingatlan értéknövekedésének megfelelő tulajdoni hányadra is igényt tarthat.

A házastársi életközösség megszűnését követően a közös vagyon megosztására sor kerülhet:

a) Peren kívüli megállapodás keretében

A peren kívüli megállapodáshoz nem kell a bíróság jóváhagyása, azonban a szerződés abban az esetben érvényes, amennyiben azt közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban foglalták. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a közös vagyonhoz tartozó ingó vagyon megosztására, amennyiben az foganatba ment, azaz végrehajtották a megosztást.

b) Perben (bíróság által jóváhagyott egyezséggel, vagy ítélettel)

A házasfelek perbeli egyezség keretében is rendezhetik a vagyonjogi viszonyaikat és kérhetik, hogy a bíróság végzésével hagyja jóvá a felek egyezségét. Ebben az esetben fontos, hogy a felek teljes körűen, a véglegesség igényével rendezzék a házastársi közös vagyon sorsát, illetőleg az egyezségnek teljesíthetőnek, illetőleg végrehajthatónak kell lennie, ellenkező esetben a bíróság megtagadja az egyezség jóváhagyását és maga dönt a vagyonmegosztásról, kivéve, ha a felek a per megszüntetését kérik.
A bírósági ítélettel történő rendezésnél a felek teljes vagyoni helyzetét fel kell deríteni, teljes vagyoni rendezés elvét követve!
Ennek során vagyonleltár keretében a vagyontárgyak, jogok és kötelezettségek számbavételére és ennek alapján vagyonmérleg felállítására kerül sor. A számbavétel érdekében a bíróság hivatalból nem folytathat le bizonyítást, hanem a felek által rendelkezésre bocsátott peradatok alapján kell valamennyi igényről döntenie, melynek alapján a felek jutója meghatározásra kerül.

Az érvénytelenítési és a bontókeresettel a házassági viszonnyal összefüggő vagyonjogi kereset is összekapcsolható, illetve az ilyen igény viszontkeresettel érvényesíthető.
Ha a bíróság a kötelék kérdésében részítélettel dönt, akkor a vagyonjogi kereset tárgyában a per csak a részítélet jogerőre emelkedése után folytatható. Ha a felek a kötelék és a vagyonjog kérdésére egyaránt kiterjedő ítélet ellen csak a vagyonjogi kérdésekben terjesztenek elő fellebbezést, a kötelék kérdésében hozott ítéleti rendelkezés jogerőre emelkedik, és arra a fellebbezési kérelem és a csatlakozó fellebbezés utólag sem terjeszthető ki.

Vagyoni perben az eljárási illeték az eljárás tárgyának (követelés) 6%-a, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint. Az eljárási illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni főszabályként a kereseti kérelemmel egyidejűleg.

Az élettársi vagyonjogi perek

Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását.
A törvény kiemeli, hogy nem számítható a vagyonszaporulathoz az a vagyon, amely házastársak esetén különvagyonnak minősül. A vagyonszaporulat meglétét az igényt érvényesítő élettársnak, a különvagyont az erre hivatkozó élettársnak kell bizonyítania.

Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában, elsősorban természetben illeti meg részesedés.
A háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közreműködésnek minősül!

Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene.

Az élettársat a vagyonszaporulatból megillető részesedés védelmére és a vagyonszaporulat élettársak közötti megosztására - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a házastársak között szerződéssel kiköthető közszerzeményi rendszer rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Életközösség megszűnésekor a felek szerződésben megállapodhatnak a vagyonszaporulat megosztásáról. A szerződés - ugyanúgy, mint a házastársaknál - közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati formában érvényes.

Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni, akkor az illetékes bíróságtól kérhetik, hogy az életközösség alatt keletkezett vagyonszaporulatot ossza meg (mely igény kötelmi igény).
Bíróságon a perben a vagyonszaporulat meglétét az igényt érvényesítő élettársnak, a különvagyont az erre hivatkozó élettársnak kell bizonyítania!
Az élettársnak a vagyonszaporulat megosztására irányuló igénye kötelmi igény, azzal a megkötéssel, hogy azt elsősorban természetben kell kiadni, tehát első körben vagyonmérleg kerül felállításra és ezt követően kell a vagyonszaporulatból az egy-egy élettársra jutó részt megállapítani és azt egyes vagyontárgyaknak a kizárólagos tulajdonába adásával kielégíteni. Megjegyzendő, hogy pénzbeli térítésre csak másodlagosan vagy a felek egyező kérelme alapján kerülhet sor.
Kiemelendő, hogy az igényérvényesítésre – figyelembe véve, hogy kötelmi igényről van szó – az általános elévülési időn belül van lehetőség. Az elévülés kezdő időpontjára az életközösség megszűnésének az időpontja lesz irányadó.

Vagyoni perben az eljárási illeték az eljárás tárgyának (követelés) 6%-a, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint. Az eljárási illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni főszabályként a kereseti kérelemmel egyidejűleg.

 

Forrás: 2013. évi V. törvény, kommentár, 1990. évi XCIII. törvény

 

Amennyiben az adott probléma valamelyike érinti Önt,
forduljon hozzánk bizalommal.
Szaktudásunkkal teljeskörű segítséget nyújtunk Önnek.