Egyéb szerződések

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.
A dolog adásvételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni arra a szerződésre is, amelyből jog vagy követelés visszterhes átruházására vonatkozó kötelezettség fakad.(Ptk. 6:215.§)

Részletekben történő vételárfizetés: A vételár megfizetése az esetek többségében részletekben történik, amelyekhez pontosan behatárolható határidőket, feltételeket kell rendelnie a feleknek az adásvételi szerződésben. Legszerencsésebb a teljesítéseket naptári dátumokhoz kötni. Amennyiben a vételár megfizetése részben bankhitelből is történik, a hitel képezi a banki előírások szerint a vételár utolsó részét, a folyósításig az önerő teljes összegének megfizetésre kell kerülnie. Ezen utolsó vételárrészlet megfizetéséhez legalább az adásvételi szerződés aláírásától számított 6-8 hetes határidő kikötését szoktuk javasolni, annak ellenére, hogy a hitelügyintézők állítása szerint a teljes hitelbírálat, közjegyző előtti hitelszerződés-kötés és a folyósítás lezajlik 3-4 hét alatt. Tapasztalatunk szerint minden esetben merülnek fel előre nem várt körülmények, ezért teljes biztonsággal érdemes ennyi időt hagyni, hogy ne kelljen a határidő csúszása miatt az adásvételi szerződést módosítani, vagy újból egyezkedni az eladóval, hogy ne számítson fel késedelmi kamatot, ne álljon el az adásvételtől.

Tulajdonjog fenntartása és a beadvány függőben tartása: Részletekben történő vételárfizetés esetén az eladónak jogszabály szerint lehetősége van arra, hogy tulajdonjogát ne adja át az adásvételi szerződésben a teljes vételár megfizetéséig. Erre szolgál a „tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye feljegyzésének” az intézménye. Ezáltal az eladó az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonos marad, azonban az eladó nem rendelkezhet az ingatlannal, nem adhatja el, nem terhelheti meg, stb.
A biztosíték arra vonatkozóan pedig, hogy a teljes vételár megfizetésével az eladó hozzájárul a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez egy erről szóló nyilatkozat (bejegyzési engedély), amelyet az eladó az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg ír alá. Ezen nyilatkozatot a teljes vételár megfizetéséig irodánk őrzi ügyvédi letét keretében, így a fizetést követően nem kell attól tartani, hogy az eladó a szükséges nyilatkozatokat nem adja meg, nem járul hozzá a tulajdonjog átvezetéséhez. Ahogyan említettük, a bejegyzéshez szükséges dokumentumot irodánk őrzi az adásvételi szerződés aláírásától kezdődően, és ha a vevő hitelt érdemlően igazolja, hogy a teljes vételárat megfizette, azt minden további feltétel és eladói közreműködés, megjelenés nélkül Irodánk benyújtja a földhivatalhoz.

Ajándékozási szerződés

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles. Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni. A dolog ajándékozására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni jog vagy követelés ingyenes átruházására történő kötelezettségvállalás esetén. (Ptk. 6:235.§)

Egyenesági rokonok között: 2010 augusztusában kihirdették az Illetéktörvény módosítását, melynek alapján egyenesági rokonok között (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, stb.), valamint a házastársak között az ajándékozás illetékmentes, legyen szó akár ingatlanokról, akár pénz ajándékról, akár egyéb ingóságokról.

Illeték alá eső ajándékozás: Ha az ajándékozási szerződés nem egyenesági rokonok között jön létre, akkor illetéket kell fizetni. Az ajándékozási illeték általános mértéke- ha a törvény másként nem rendelkezik - a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%.

A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az ajándékozási illeték mértéke 9%.

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese.

Irodánk minden esetben tételes kalkulációt készít Önnek az adott konkrét esetre vonatkozóan, hogy ezzel a költséggel is előre tudjon tervezni.

Ingatlanok ajándékozása: A szerződést kötelezően írásba kell foglalni, és a földhivatali bejegyzéshez az okirat ügyvédi általi ellenjegyzése szükséges. Irodánk ezeket az ügyleteket a lehetőségekhez képest hatékonyan és gyorsan bonyolítja le. Az eljáráshoz szükséges dokumentumokat, okiratokat előkészítjük, és aláírásukat követően eljárunk a Földhivatal és az Illetékhivatal előtt. A földhivatali ügyintézés 30 napos határidővel működik, díja 6.600,-Ft/érintett ingatlan.

Öröklési szerződés

A Ptk. meghatározása alapján az öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében - vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében - örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére. (Ptk. 7:48.§)

Az öröklési szerződésnek a mai magyar jogban kettős jellege van. Tartalmát tekintve tartási (életjáradéki) szerződés, amely végintézkedési formában jelenik meg. Ez a végintézkedési forma tehát visszterhes szerződés, amely a felek egyező akaratából jön létre és úgy is módosítható. Sajátossága, hogy a szolgáltatás-ellenszolgáltatás aránya nem vizsgálható valamint, hogy a szerződéses örökös az örökhagyó tartozásaiért nem felel.

A szerződést kötő felek: az eltartó és az örökhagyó.

Az öröklési szerződésnek az alábbi kötelező tartalmi követelményei vannak:

  • örökösnevezés
  • örökhagyó tartására (megfelelő eltartás vagy életjáradék) vonatkozó kötelezettségvállalás

Az örökhagyó jogosult az öröklési szerződésbe egyéb végrendeleti rendelkezést is felvenni. Ezeket azonban úgy kell tekinteni, mint egyoldalú végintézkedési jognyilatkozatokat. Az ilyen rendelkezéseket az örökhagyó egyoldalúan is visszavonhatja. A másik fél ilyen rendelkezése érvénytelen.

A tartási és életjáradéki szerződés

A tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. (Ptk.6:491.§ és 6:497.§)

A két szerződés fogalmából kitűnik, hogy mindkettő célja a jogosult létfenntartásának biztosítása. Amíg azonban ez a tartási szerződésnél természetbeni szolgáltatásokkal valósul meg, az életjáradéki szerződés alapján a kötelezett pénz vagy más helyettesíthető dolog teljesítésére köteles (gyakorlatban valamilyen termék vagy termékmennyiség szolgáltatása pl. élelmiszer lehet.)

A tartási szerződés alapvető formáját tekintve visszterhes ügylet: a tartásra kötelezett ellenérték fejében vállalja a jogosult ellátását. Ugyanakkor, ha a körülményekből más nem következik, közeli hozzátartozók egymás közötti tartási szerződései ingyenes formában jönnek létre, a tartás teljesítéséért ellenszolgáltatás nem jár.

A tartási és életjáradéki szerződés - a felek ellenkező kikötése hiányában - a jogosult haláláig áll fenn. A jogosult a tartási szerződés alapján neki járó szolgáltatásokat csak személyesen veheti igénybe, de a kötelezett is főszabályként személyesen tartozik teljesíteni a szolgáltatásokat, míg az életjáradéki szerződés esetében az életjáradékot - jellegéből fakadóan - nem csak személyesen lehet teljesíteni.

 

Forrás: 2013. évi V. törvény, 1990. évi XCIII. törvény

 

Amennyiben az adott probléma valamelyike érinti Önt,
forduljon hozzánk bizalommal.
Szaktudásunkkal teljeskörű segítséget nyújtunk Önnek.